ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gif


CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS
1r ESO


1.- De les diferents activitats d’avaluació que es realitzaran al llarg del curs, hi haurà 2 proves d’avaluació escrites per trimestre.
2.-En cada activitat d’avaluació escrita i haurà com a mínim un comentari de text, imatge o gràfics.
2.-Durant el curs es realitzarà com a mínim un treball en equip amb mètode de síntesi o recerca.
3.-S'insistirà especialment en l'assistència i actitud dels alumnes en les activitats extraordinàries com ara les diferents sortides que pugui oferir el departament.
4.-Actitud participativa i activa per al bon funcionament de la matèria.

Criteris d’avaluació de la matèria de Geografia i Història de 1r ESO
A més dels criteris d’avaluació propis del Departament de Ciències Socials per avaluar la matèria es tindrà en compte:

- L’atenció a les explicacions del professor i la participació activa en aquestes.

- La realització d’activitats en classe.
- Treballs en petits grups. En aquests tipus de treballs, a més de valorar el contingut del treball, es tindrà en compte la capacitat de col·laboració i de treball en equip.
- Realització d’activitats a casa, algunes seran voluntàries per ampliar.
- Treballs individuals o en parelles (depenen de la disponibilitat de l’aula d’informàtica) on s’empren les TIC.
- Visualització de documents o pel·lícules relacionades amb continguts de la matèria.
- Com activitats d’avaluació dels continguts es realitzaran

Proves escrites
Comentari de mapes històrics i textos
Activitats de classe i a casa (presentació de la llibreta o dossier)
Autoavaluacions
Treball i exposició d’activitats en grup
Intervencions a les classes

- Per avaluar les transversals de la matèria es tindrà en compte:

Els treballs lliurats tard restaran un punt per dia d’endarreriment
Presentació acurada de les activitats demanades
Participació activa a les classes
Actitud positiva davant la matèria
El clima de treball, tant individual com en els treballs en grup
Capacitat de treballar sense l’ajut del professor
Col·laboració entre els companys/es