CIÈNCIES SOCIALS 1r. ESO


OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1ª AVALUACIÓ


UNITAT 1

Orientació i representació de l'espai

1. Els punts cardinals
2. L'orientació
3. Les coordenades geogràfiques
4. Latitud i longitud
5. Solsticis i equinoccis
6. La representació de la Terra: els mapes
7. L'escala del mapa
8. Lectura i comentari d'un mapa
9. El GPS i els webs cartogràfics
10. Els fusos horaris


UNITAT 2

El planeta blau

1. L'escorça de la Terra
2. Oceans i continents
3. Les aigües continentals: rius i llacs
4. Relleu i hidrografia d'Europa
5. Relleu i hidrografia d'Àsia
6. Relleu i hidrografia d'Àfrica
7. Relleu i hidrografia d'Amèrica
8. Oceania: un continent dispers
9. L'Antàrtida: el continent blanc
10. Relleu i hidrografia d'Espanya
11. Relleu i hidrografia de Catalunya


UNITAT 5

Ara i abans

1. La història la memòria del passat
2. La utilitat de la història
3. Què estudia la història?
4. Les fonts històriques, els testimonis del passat
5. La cronologia, el temps històric i l'era cristiana
6. Segles, xifres romanes i línies del temps
7. La mesura del temps: el calendari
8. La divisió de la història
9. Elaboració del frisos cronològics


UNITAT 6

La humanitat prehistórica
1. Cronologia, fonts i treball arqueològic
2. L’origen de l'ésser humà
3. L’evolució del gènere Homo
4. El paleolític

2ª AVALUACIÓ

5. El neolític
6. L'edat dels metalls
7. La prehistòria a la península ibèrica


UNITAT 3

El clima

1. L’atmosfera i els meteors
2. Temps i clima
3. Les temperatures
4. Els factors de les temperatures
5. Els factors de les precipitacions
6. El climograma: elaboració i comentari
7. Els grans dominis climàtics
8. La zona freda
9. La zona temperada
10. La zona càlida
11. La previsió del temps


UNITAT 4

El paisatge

1. Paisatges naturals i paisatges antròpics
2. La zona freda
3. La zona temperada
4. La zona càlida
5. Els paisatges de Catalunya
6. El dinamisme del paisatge
7. Observació, descripció i identificació d'un paisatge


UNITAT 7

Egipte i Mesopotàmia

1. El naixement de les ciutats
2. El control de l’aigua
3. El naixemnet d’una societat complexa
4. Reis i faraons
5. La invenció dels nombres i de l’escriptura
6. Aspectes de la vida quotidiana a l’antic Egipte
7. La religió a Egipte: el culte a la mort
8. Els rituals funeraris a l’antic Egipte: la momificació
9. L’art a Egipte
10. L’art a Mesopotàmia
11. El secret de la mòmia


3ª AVALUACIÓ


UNITAT 8

Les arrels d’Occident: l’antiga Grècia

1. Terrra i mar a l’antiga Grècia
2. L’origen dels grecs: mite i història
3. Com ho sabem? La Ilíada i l’Odissea
4. La religió dels antics grecs: la mitología grega
5. L’època arcaica (s. VIII aC - VI aC)
6. L’època clàssica (s. V aC i IV aC)
7. L’època hel·lenística (s. IV aC - II aC)
8. L’art grec
9. El llegat grec


UNITAT 9

L’antiga Roma

1. Els orígens de Roma
2. La República (509 aC – 27 aC)
3. L’Imperi (27 aC – 476)
4. L’expansió territorial de Roma
5. L’economia romana
6. L’urbanisme i els habitatges
7. Família i oci
8. L’art romà


UNITAT 10

D’Ibèria a Hispània

1. Els pobles preromans
2. Els íbers a Catalunya
3. Les primeres colònies: fenicis i grecs
4. La conquest romana de la península ibèrica
5. El domini romà d’Hispània
6. Roma I Catalunya