CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO


OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1ª AVALUACIÓ

UNITAT 1


El medi natural i les activitats humanes

1. Els recursos naturals
2. Els recursos renovables
3. Els recursos no renovables
4. La intervenció humana en el paisatge
5. Els problemes medioambientals
6. Mesures per fer front als problemes medioambientals
7. La natura incontrolable: els riscos naturals
8. La humanitat davant els riscos naturals

UNITAT 2


La globalització

1. La globalització d l'economia
2. Per què ha estat possible la globalització?
3. El centre i la perifèria de l'economia global
4. Les conseqüències de la globalització
5. Les crisis econòmiques
6. El desenvolupament econòmic i social
7. Les causes del subdesenvolupament
8. La cooperació, l'ajut al desenvolupament
9. Un altre món és posssible

UNITAT 3


El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca

1. La població activa
2. Localització dels espais agraris i factors que els expliquen
3. Les activitats agropecuàries
4. Els paisatges agraris
5. L'agricultura als països desenvolupats
6. L'agricultura als països en vies de desenvolupament
7. El paisatges agraris de la península Ibèrica
8. Els paisatges agraris de Catalunya
9. La pesca i l'aqüicultura

UNITAT 4


El sector secundari: la industrialització


1. L'activitat industrial
2. La localització industrial
3. La deslocalització industrial
4. La industrialització al món
5. Les multinacionals
6. La indústria a Catalunya

UNITAT 5

El sector terciari: serveis, transports i comunicacions

1. La diversitat de serveis
2. Societat i serveis: l'estat del benestar
3. Els transports
4. La xarxa mundial de transports
5. Els transports a Espanya i a Catalunya
6. Les comunicacions

UNITAT 6


El sector terciari: comerç, serveis financers i turisme

1. El comerç
2. El comerç en un món globalitzat
3. Els intercanvis comercials a Catalunya
4. Els serveis financers
5. El turisme
6. L'impacte del turisme
7. Altres formes de turisme
8. El turisme a Catalunya i Espanya

UNITAT 7


L'organització política del territori

1. El poder polític i el territori
2. Nació i estat
3. La divisió territorial dels estats
4. Les organitzacions interestatals
5. Espanya: un estat unitari descentralitzat
6. L'organització territorial de Catalunya

UNITAT 8


La Unió Europea (UE)

1. Una regió mundial
2. La cosntrucció de la Unió Europea
3. Les institucions comunitàries
4. La població a la Unió Europea
5. L'economia de la Unió Europea
7. Els grans problemes de la Unió Europea
8. La crisi econòmica a Europa

UNITAT 9


Els temps moderns

1. Canvis i continuïtats
2. Els descobriments geogràfics
3. Causes dels descobriments geogràfics
4. La conquesta d'Amèrica
5. Conseqüències dels descobriments geogràfics
6. L'ampliació del coneixement
7. La renovació de les idees: l'humanisme

UNITAT 10


L'Europa de l'absolutisme (segles XVI-XVII)

1. L'Europa moderna
2. La reforma protestant
3. La monarquia absoluta
4. Els grans conflictes de les monarquies europees
5. El flagell de la guerra
6. La dona en l'època moderna

UNITAT 11


La monarquia hispànica (1469-1714)

1. El regnat dels Reis Catòlics
2. La monarquia hispànica: expansió i crisi
3. Inquisició i caça de bruixes
4. Catalunya dins la monarquia hispànica
5. L'origen de l'himne i de la Diada Nacional de Catalunya

UNITAT 12


L'art a l'edat moderna

1. L'arquitectura del Renaixement a Itàlia
2. L'escultura del Renaixement a Itàlia
3. La ointura del Renaixement a Itàlia
4. L'arquitectura i l'escultura barroques a Europa
5. La pintura barroca a Europa
6. La pintura barroca hispànica