HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r BAT.


PRIMERA AVALUACIÓ

UNITAT 1


1.- La Revolució Industrial
- Societat i economia a l’ Antic Règim
- La Revolució Industrial i les seves causes
- La Revolució Industrial a Anglaterra
- L’expansió del sistema de producció Industrial
- La societat industrial

2. Revolucions burgeses i estats liberals
- La crisi de l’ Antic Règim
- La Revolució Francesa
- Restauració i revolucions liberals
- La unificació d’ Itàlia i d’ Alemanya
- Els Estats Units: de la Revolució Americana a la conquesta de l’ Oest

CONTROL UNITATS 1 i 2


3. La Segona Revolució Industrial
- Noves energies i nous sectors industrials
- L’auge de la gran empresa
- La Gran Depressió
- El relleu econòmic: l’ascens dels EUA i d’ Alemanya
- La industrialització del Japó i de Rússia

4. El moviment obrer
- Orígens del moviment obrer
- Els Socialismes
- La Primera Internacional
- Els partits socialistes i la formació de la Segona Internacional
- El revisionisme i l’oposició d’esquerres
- El moviment obrer a començament del XX

CONTROL UNITATS 3 i 4


5. Les potències europees i l’ imperialisme
- Les potències europees a l’últim terç del segle XIX
- L’ imperialisme europeu i les seves causes
- L ‘ Imperi britànic
- L’ Imperi francès i els altres imperis colonials
- El repartiment d’ Àfrica
- El repartiment d’ Àsia i d’ Oceania. Amèrica Llatina
- Conseqüències de l’ Imperialisme.

6. La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències
- Les causes de la guerra
- L’esclat del conflicte i les característiques de la guerra
- La primera fase de l’enfrontament bèl·lic (1914-1916)
- La segona fase de l’enfrontament bèl·lic (1917-1918)
- Conseqüències polítiques i territorials
- Conseqüències econòmiques i socials

CONTROL UNITATS 5 i 6


SEGONA AVALUACIÓ

7. La Revolució Russa i la formació l’ URSS
- La Rússia tsarista
- Descomposició i caiguda del tsarisme (1905 – març de 1917)
- La Revolució Soviètica (abril – novembre 1917)
- Els anys de la guerra civil (1917 – 1921)
- La NEP i la formació de l’ Estat soviètic (1921 – 1927)
- L’ època de Stalin (1928 – 1953)

8. La depressió dels anys trenta
- L’economia mundial (1919 – 1929)
- Els Estats Units: la consolidació d’una gran potència
- El crac de 1929
- La lluita contra la crisi
- Els Estats Units i el New Deal
- La gran Depressió a Europa

CONTROL UNITATS 7 i 8


9. El feixismes
- El naixement del feixisme
- Els orígens del feixisme italià
- L’Estat feixista
- La República de Weimar
- El nacionalsocialisme alemany
- L’Estat nazi

10. La Segona Guerra Mundial
- El llarg camí cap a la guerra
- El desenvolupament del conflicte (I): l’expansió nazi
- El desenvolupament del conflicte (II): el canvi de tendència
- El desenvolupament del conflicte (III): la rendició d’Alemanya i del Japó
- El món en temps de guerra: el nou orde nazi
- Les conseqüències del conflicte

CONTROL UNITATS 9 i 10


11. Descolonització, neocolonialisme i naixement del Tercer Món
- Causes de la descolonització
- La descolonització d’Àsia
- La descolonització a l’Àfrica del Nord i a l’Orient Mitjà
- La descolonització de l’Àfrica negra
- El moviments antiimperialistes
- L’ Amèrica Llatina
- El Tercer Món i el neocolonialisme.

CONTROL UNITAT 11


TERCERA AVALUACIÓ

12. La formació de blocs i la guerra freda
- Un nou ordre internacional. La creació de l’ ONU
- Els orígens de la guerra freda: la divisió entre els vencedors
- Els prolegòmens de la guerra freda
- Els conflictes de la guerra freda (I i II)
- La crisi del sistema de blocs: cap a un nou equilibri

13. L’ evolució del món capitalista
- Recuperació i desenvolupament de les economies capitalistes
- L’hegemonia política i econòmica del Estats Units
- L’evolució política de les democràcies europees
- El ressorgiment del Japó
- Societat de consum i estat de benestar
- La crisi econòmica dels anys setanta: el final del creixement

CONTROL UNITATS 12 i 13


14. L’evolució del món capitalista
- La formació del bloc socialista
- L’ URSS, de Stalin a Breznev
- L’evolució econòmica de les democràcies populars
- Opcions nacionals i divisions dins del bloc socialista
- El socialisme xinès
- L’enfonsament del sistema socialista

15. La Unió Europea
- Els antecedents
- El procés de construcció europea
- Les institucions
- Les polítiques comunitàries
- El futur de la Unió Europea

CONTROL UNITATS 14 i 15


16. El nou ordre mundial
- L’hegemonia dels Estats Units
- La fi de l’ URSS
- L’Europa central i oriental
- El món islàmic
- L’Àsia oriental
- L’Àfrica negra
- L’Amèrica Llatina

17. Una societat en transformació
- Evolució de la població i migracions
- Una economia mundial
- Les tecnologies de la informació i la vida quotidiana
- Les noves fronteres de la ciència i de la tècnica
- Noves sensibilitats davant de problemes vells i nous

CONTROL UNITATS 16 i 17