OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ

3r ESO


El medi natural i les activitats humanes

1. Saber distingir els recursos naturals en renovables i no renovables.
2. Valorar la intervenció humana en el paisatge.
3. Reconèixer els problemes mediambientals.
4. Saber trobar mesures per fer front als problemes mediambientals.
5. Tenir consciència dels riscos naturals.
6. Conèixer el paper de la humanitat davant els riscos naturals.
7. Saber prendre apunts a classe.

La globalització

1. Saber què és la globalització de l’economia.
2. Conèixer les causes i les conseqüències de la globalització de l’economia.
3. Reconèixer el centre i la perifèria de l’economia global.
4. Saber què és una crisi econòmica i quines en són les causes.
5. Conèixer del desenvolupament econòmic i social arreu del món.
6. Saber les causes del subdesenvolupament.
7. Prendre consciència de l’existència de la cooperació, l’ajut al desenvolupament.
8. Prendre consciència que un altre món és possible
9. Saber comentar taules i gràfics.

El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca

1. Saber què és la població activa.
2. Localitzar els espais agraris i conèixer els factors que els expliquen.
3. Saber què són les activitats agropecuàries.
4. Identificar els paisatges agraris.
5. Distingir l’agricultura als països desenvolupats de la dels països en vies de desenvolupament.
6. Conèixer els paisatges agraris de la península Ibèrica i, en concret, de Catalunya.
7. Saber què és la pesca i l’aqüicultura.
8. Fer un comentari d’un paisatge agrari.

El sector secundari: la industrialització

1. Saber què és l’activitat industrial.
2. Saber què és la localització i deslocalització industrial.
3. Identificar les multinacionals.
4. Conèixer la indústria a Catalunya.
5. Llegir i comentar un mapa temàtic.

El sector terciari: serveis, transports i comunicacions

1. Conèixer la diversitat de serveis.
2. Saber què és la l’estat del benestar.
3. Identificar el transport com una activitat del sector terciari.
4. Conèixer la xarxa mundial de transports.
5. Conèixer els transports a Espanya i a Catalunya.
6. Conèixer els sistemes de comunicacions actual.

El sector terciari: comerç, serveis financers i turisme

1. Saber què és el comerç.
2. Reconèixer el paper del comerç en el món globalitzat.
3. Identificar els intercanvis comercials duts a terme a Catalunya.
4. Saber què són els serveis financers.
5. Conèixer l’impacte del turisme.
6. Conèixer altres formes de turisme.
7. Saber quin tipus de turisme visita Catalunya i Espanya.

L’organització política del territori

1. Reconèixer el poder polític i les diferents escales territorials.
2. Distingir els conceptes de nació i estat.
3. Conèixer les diferents divisions estatals possibles.
4. Conèixer les diferents organitzacions interestatals.
5. Reconèixer Espanya com un estat unitari descentralitzat.
6. Saber l’organització territorial de Catalunya.

La Unió europea (UE)
1. Reconèixer la Unió Europea com una regió mundial.
2. Saber com es va construir la Unió Europea.
3. Conèixer les institucions comunitàries de la Unió Europea.
4. Analitzar l’economia de la Unió Europea.
5. Saber els desequilibris regionals dins la Unió Europea.
6. Conèixer els grans problemes de la Unió Europea.
7. Saber les causes i l’evolució de la crisi econòmica a Europa.

Els temps moderns

1. Reconèixer els canvis i les continuïtats de l’edat moderna.
2. Conèixer els descobriments geogràfics.
3. Saber les causes dels descobriments geogràfics.
4. Conèixer la conquesta d’Amèrica.
5. Saber les conseqüències dels descobriments geogràfics.
6. Prendre consciència de l’ampliació del coneixement amb els nous descobriments geogràfics.
7. Saber quina renovació de les idees va suposar l’humanisme.

L’Europa de l’absolutisme (segles XVI-XVII)

1. Reconèixer les característiques de l’Europa moderna.
2. Saber què va ser la Reforma protestant.
3. Identificar la monarquia absoluta.
4. Conèixer els grans conflictes de les monarquies europees.
5. Reconèixer la importància del flagell de la guerra.
6. Saber quin era el paper de la dona en l’època moderna.

La monarquia hispànica (1496-1714)

1. Saber com va ser el regnat dels Reis Catòlics.
2. Conèixer l’evolució de la monarquia hispànica: expansió i crisi.
3. Saber què va representar la Inquisició i la cacera de bruixes.
4. Reconèixer el paper de Catalunya dins la monarquia hispànica.
5. Saber l’origen de l’himne i de la Diada Nacional de Catalunya.

L’art a l’edat moderna

1. Reconèixer l’arquitectura del Renaixement a Itàlia.
2. Reconèixer l’escultura del Renaixement a Itàlia.
3. Reconèixer la pintura del Renaixement a Itàlia.
4. Reconèixer l’arquitectura i l’escultura barroques a Europa.
5. Saber els trets principals de la pintura barroca a Europa.
6. Saber els trets principals de la pintura barroca hispànica.
7. Realitzar comentaris d’una pintura.