ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gif
OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ - 1r ESO
1ª avaluació
Orientació i representació de lespai
1. Localitzar lequador, els tròpics, els cercles polars, lhemisferi nord i sud
2. Localitzar un punt determinat sobre un mapa coneixent les coordenades
3. Distingir els diferents tipus de mapes
El planeta blau
1. Situar en un planisferi mut el nom dels grans oceans i dels continents
2. Diferenciar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjàde mapes físics, dimatges i de lobservació de la realitat
3. Situar algunes unitats de relleu i alguns elements hidrogràfics de cada continent en un planisferi mut
4. Identificar la informació dels mapes
Ara i abans
1. Memoritzar la divisió general de la història
2. Saber quèestudia la història i com
Els primers humans
1. Elaborar un esquema de la divisió de la Prehistòria i esmentar a grans trets la durada de cada període
2. Resumir levolució de lespècie humana
3. Enumerar els principals estris de pedra del Paleolític
4. Exposar lestil de vida de les persones durant el Paleolític
5. Descriure les primeres formes artístiques corresponents al Paleolític
2ª avaluació
El clima
1. Definir atmosfera, meteor i metereologia
2. Distingir el temps del clima
3. Interpretar correctament els graus de temperatura i loscil·lació tèrmica, així com la mesura de les precipitacions en un climograma
4. Enumerar els factors bàsics del clima
5. Identificar els grans dominis climàtics de la Terra, situar-los en el planisferi
El paisatge
1. Diferenciar entre paisatges naturals i paisatges antròpics
2. Situar els diversos paisatges naturals en el planisferi de manera general
3. Classificar els paisatges naturals segons el criteri climàtic
4. Enumerar els trets més rellevants dels paisatges naturals de la Terra
5. Identificar diversos paisatges i classificar-los
El Neolític i lEdat dels Metalls
1. Exposar la diferència principal entre els estris del Paleolític i els del Neolític
2. Definir el Neolític analitzant les causes i conseqüències més importants de les transformacions que shi van produir
3. Exposar lestil de vida de les persones durant el Neolític
4. Identificar els principals trets de lart neolític
5. Identificar les principals tipologies de larquitectura dolmènica i la seva funció
Egipte i Mesopotàmia
1. Definir quèés una civilització urbana
2. Localitzar les grans civilitzacions urbanes en un mapa
3. Distingir els diferents grups socials a Egipte i a Mesopotàmia
4. Exposar la importància històrica de laparició de lescriptura
5. Descriure les formes de poder a Egipte i a Mesopotàmia
6. Resumir el paper de la religió a Egipte i a Mesopotàmia
7. Comparar les característiques de lart a Egipte i a Mesopotàmia
3ª avaluació

Espanya: el medi físic
1. Localitzar les principals unitats de relleu i els rius dEspanya i Catalunya en un mapa mut
2. Enumerar els trets bàsics del clima de la península Ibèrica
3. Identificar els climes de Catalunya, analitzant els diversos factors que lexpliquen
4. Comentar climogrames pertanyents a diverses zones de la Península Ibèrica
5. Valorar la importància del manteniment de lequilibri ecològic amb relació amb la gestió de laigua
Lantiga Grècia
1. Identificar l’àmbit geogràfic de la cultura grega en un mapa
2. Identificar els trets bàsics de la religió grega
3. Reconèixer les etapes principals en quèes divideix la història de lantiga Grècia
4. Explicar com sorganitzava el poder a la Grècia antiga
5. Reconèixer el llegat grec present en lactualitat
6. Identificar i comentar les principals característiques de lart grec
Lantiga Roma
1. Exposar les principals etapes de la formació de limperi romà
2. Identificar les diverses formes de govern existents al llarg de la història de Roma
3. Descriure les principals característiques de leconomia romana
4. Identificar els trets bàsics de les principals manifestacions artístiques romanes
5. Situar temporalment les principals etapes de la conquesta romana a Espanya
6. Enumerar les aportacions més importants de la civilització romana a Catalunya
Els recursos naturals i lequilibri del medi
1. Definir el concepte de recurs natural
2. Distingir entre recurs renovable i no renovable
3. Conèixer les amenaces per al medi ambient per l’ús dels recursos
4. Definir el concepte de risc natural i enumerar-ne els tipus principals