ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gif
OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ - 2n ESO
1ª avaluació
Del món antic a l’Edat Mitjana
1. Localitzar cronològicament el final de l’etapa antiga i l’inici de la medieval.
2. Exposar les principals creences de les religions jueva i cristiana.
3. Identificar alguns dels trets definitoris del cristianisme a partir de la lectura d’una font primària.
4. Identificar les característiques de la crisi del segle iii dC de l’Imperi romà.
5. Conèixer les causes de la caiguda de l’Imperi romà d’Occident.
6. Saber comentar un mapa històric sobre les invasions germàniques, seguint un guió preestablert.
L’esclat i l’expansió de l’islam
1. Resumir les creences i les idees principals de la religió islàmica.
2. Enumerar les semblances i les diferències entre les religions islàmica i cristiana.
3. Conèixer les causes que afavoriren la ràpida expansió de l’islam al començament de l’Edat Mitjana.
4. Descriure el procés de l’ocupació islàmica de la Península Ibèrica, en general, i de l’actual Catalunya, en particular, i assenyalar-ne algunes causes i conseqüències importants.
5. Exposar les aportacions principals del llegat islàmic a la Península Ibèrica i a l’espai del territori català actual.
La població al món
1. Conèixer l’evolució de la població mundial i les raons que l’expliquen.
2. Analitzar diversos indicadors demogràfics per deduir els moviments de població.
3. Deduir l’estructura per edats d’una zona a partir de l’anàlisi d’una piràmide de població.
4. Exposar les dinàmiques de la població a Catalunya i a Espanya.
El poblament
1. Identificar en un planisferi les zones més poblades de la Terra i assenyalar els factors que expliquen l’atracció i la repulsió de població.
2. Definir el concepte de poblament.
3. Identificar les característiques del poblament rural concentrat i dispers a partir de l’observació de fotografies.
4. Exposar què vol dir població activa i la seva divisió consegüent en sectors de producció.
5. Explicar la distribució territorial de la població a Catalunya i a Espanya.
2ª avaluació
L’Europa feudal (I – II)
1. Identificar algunes dates i dades bàsiques de la cronologia medieval.
2. Identificar les característiques de l’agricultura medieval.
3. Exposar les característiques del feudalisme.
4. Analitzar la piràmide de la societat feudal.
5. Exposar els aspectes bàsics de l’Església medieval en la vida quotidiana.
6. Descriure la vida d’un monjo medieval.
7. Exposar diferents tipus de conflictes de l’Europa medieval i identificar-ne les causes.
8. Resumir les activitats econòmiques que es desenvolupaven a les ciutats medievals i identificar les ciutats com un espai lliure de feudalisme.
9. Identificar els principals trets de la formació dels estats cristians peninsulars i exposar el seu procés d’expansió territorial.
10.Identificar els trets estilístics de l’arquitectura, la pintura i l’escultura romàniques a partir d’imatges.
El naixement de Catalunya
1. Ordenar fets històrics fonamentals de l’època del més antic al més modern.
2. Identificar els trets fonamentals de l’obra de Guifré el Pelós i del seu temps.
3. Exposar les causes i esmentar les conseqüències del fet que Borrell II no va renovar el jurament de fidelitatal rei franc.
4. Elaborar un text sobre la Catalunya dels segles viii-x en què surtin els conceptes enunciats.
5. Identificar els grups socials que es van beneficiar de la feudalització de Catalunya i els que en van sortir perjudicats.
6. Descriure la vida d’un pagès de la Catalunya feudal.
7. Reconèixer els elements fonamentals de l’art preromànic català.
L’estat feudal i l’expansió catalana (segles XI – XIV)
1. Argumentar oralment o per escrit qüestions referents a la relació de les paries amb l’expansió territorial, la instal·lació del feudalisme en la societat catalana i els beneficis de les assemblees de pau i treva.
2. Identificar personatges, fets i termes històrics relacionats amb l’expansió catalana medieval.
3. Establir fets històrics per ordre de successió.
4. Resumir les característiques i el funcionament de les institucions catalanes medievals.
5. Identificar les característiques de l’art romànic a partir d’obres concretes d’aquest estil.
La Baixa Edat Mitjana
1. Identificar les rutes comercials a les quals pertanyen diverses ciutats medievals europees.
2. Exposar de forma argumentada els principals trets del govern de les ciutats de la Catalunya medieval.
3. Conèixer el significat dels termes lo mal any primer, Martí I l’Humà, compromís de Casp, guerra civil catalana i mals usos.
4. Identificar allò que caracteritza un període d’expansió i un període de depressió.
5. Definir el concepte crisi i identificar-ne els diferents tipus (política, econòmica, social, demogràfica i religiosa).
6. Identificar les característiques de l’art gòtic català i saber diferenciar l’estil gòtic del romànic.
3ª avaluació
Els temps moderns
1. Enumerar els canvis i les continuïtats que caracteritzen l’Edat Moderna.
2. Comentar el mapa dels primers viatges dels descobridors i enunciar les causes i les conseqüències dels descobriments geogràfics dels europeus.
3. Distingir el sistema geocèntric de l’heliocèntric.
4. Definir el concepte humanisme.
5. Identificar els elements bàsics de l’estil renaixentista en arquitectura, escultura i pintura.
L’Europa de l’absolutisme
1. Exposar què és un període d’expansió i de depressió i indicar a quins segles de l’Edat Moderna es van donar aquestes dues situacions.
2. Indicar quins van ser els estats hegemònics en cadascun dels segles de l’Europa moderna i quan van dominar a Europa.
3. Identificar els conceptes següents: protestantisme, Contrareforma, fe, concili de Trento i calvinisme.
4. Argumentar què cal perquè una monarquia pugui ser qualificada d’absoluta.
5. Identificar frases veritables i falses sobre els elements bàsics de la situació política i alguns dels conflictes de l’Edat Moderna.
6. Identificar els trets principals de l’art barroc en l’arquitectura i la pintura.
La monarquia hispànica
1. Exposar el significat concret de la unió dinàstica protagonitzada pel casament dels Reis Catòlics.
2. Identificar els aspectes bàsics de la unificació religiosa i l’expansió territorial durant el regnat dels Reis Catòlics.
3. Enumerar els territoris sobre els quals van regnar Carles I i Felip II.
4. Esmentar els enemics de la monarquia hispànica així com les raons de l’enemistat.
5. Exposar els motius de la política territorial del comte duc d’Olivares i les seves conseqüències.
6. Definir els termes nyerro, torre de guaita, sometent, Serrallonga, pedrenyal i Barba-rossa.
7. Relacionar conceptes referents a la situació política de Catalunya al segle xvii.
8. Conèixer les característiques de la pintura barroca hispànica.
PÒRTIC
Els estats i les seves capitals
1. Identificar els diferents continents amb els seus estats.
2. Localitzar i situar en un mapa mut o polític els estats i les corresponents capitals de cadascun del diferents continents.
3. Memoritzar els estats i les corresponents capitals de cadascun del diferents continents.