PROGRAMACIÓ CURS 2015-20161.- Objectius i temporalització:

1r. Trimestre: DE L’ANTIC RÈGIM A LA PÈRDUA DE LES COLÒNIES


1. Elaborar un fris cronològic o altra tipus de representació del temps històric situant-hi els fets principals en el procés de la construcció de l’estat liberal a Espanya (1808-1875), tot comentant-lo breument.
2. Descriure l’evolució política del segle xix de manera resumida.
3. Plantejar el conflicte carlí, tot descrivint breument la seva evolució.
4. Resumir el procés de la revolució liberal a Catalunya i els orígens del catalanisme polític.
5. Comentar, a partir de fonts, l’evolució de la demografia i els canvis en l’agricultura espanyola al llarg del segle xix.
6. Analitzar de manera senzilla el procés de desamortització de Mendizábal i Madoz, tot assenyalant-ne algunes de les seves conseqüències.
7. Explicar el procés d’industrialització de Catalunya referenciant el context espanyol, assenyalant les principals fases de la seva evolució i al·ludint al debat entre proteccionisme i lliurecanvisme.
8. Indicar les finalitats i principals fites del procés de creació del mercat comú espanyol.
9. Distingir les ideologies del moviment obrer separades durant el període del Sexenni revolucionari, tot comentant-les a partir de fonts, descrivint-ne les causes del seu naixement (del moviment obrer) i referenciant la seva evolució fins el 1875.
10. Exposar els principals fets polítics del període de la Restauració entre 1875 i 1898.
11. Descriure el sistema polític de la Restauració, tot comentant-ne algunes fonts, especialment de la Constitució del 1876.
12. Explicar la formació i evolució del primer catalanisme polític durant l’últim terç del segle xix.
13. Resumir, comentant alguna font, l’evolució del moviment obrer a l’últim terç del segle xix.

2n. Trimestre: DEL DESASTRE DE CUBA A LA GUERRA CIVIL, 1898-1939


1. Enumerar, comentant-los breument a partir d’alguna font, els problemes més importants d’Espanya a començaments de segle xx.
2. Comentar les crisis del sistema polític de la Restauració entre 1902 i 1923 a partir de qüestions sobre fonts, tot fent un esment especial del problema electoral viciat com a condicionant de la feblesa del sistema.
3. Enunciar els principis del catalanisme polític hegemònic durant el primer terç de segle, comentant el seu pensament a partir d’alguna font, contrastant-lo amb el pensament no catalanista de Catalunya i enumerant alguns aspectes de l’obra de la Mancomunitat.
4. Exposar resumidament els fets més importants de la dictadura de Primo de Rivera.
5. Caracteritzar l’evolució de la demografia espanyola i catalana entre 1900 i 1930 a partir del comentari de fonts gràfiques i estadístiques.
6. Indicar els principals problemes de l’agricultura i de la indústria espanyola i catalana, tot comentant-ne l’evolució a partir de fonts.
7. Explicar, tot comentant-ho a partir de fonts, l’evolució de la tensió social referint-se a les condicions de vida i al moviment obrer del període.
8. Resumir l’evolució de la condició femenina, tot comentant els aspectes més essencials a partir de fonts.
9. Identificar els motius que van dur al canvi de règim polític l’abril del 1931 a partir de diverses fonts.
10. Descriure el xoc profund de mentalitats que es va produir a Espanya durant el període republicà.
11. Esquematitzar l’evolució política de la República fent esment de les relacions del govern d’aquesta amb el de la Generalitat.
12. Resumir l’evolució de la Generalitat republicana i la seva acció de govern, comentant fonts a propòsit de la seva actuació així com valorant la significació moderna i progressista del to de les seves propostes.
13. Descriure la tensió ideològica i política del país, des de les eleccions de febrer de 1936 fins al juliol del mateix any, comentant, si és el cas, diverses fonts així com les iniciatives dels militars per preparar un cop d’estat.
14. Identificar a través de fonts la radicalitat ideològica que la guerra va produir entre els dos bàndols tot reflexionant sobre les diverses causes i motius que van produir l’esclat de la guerra civil.
15. Comentar l’evolució militar de la guerra a partir de representacions cartogràfiques, tot esmentant els motius que s’addueixen per explicar les derrotes sistemàtiques dels republicans.
16. Explicar les situacions de les rereguardes, en especial a Catalunya, durant el període de la guerra civil descrivint a grans trets l’alt grau de repressió.

3r. Trimestre: DE LA DICTADURA A LA DEMOCRÀCIA


1. Explicar la gènesi ideològica i la naturalesa del règim franquista.
2. Identificar i comentar a partir de fonts primàries i secundàries les distintes etapes polítiques del règim franquista i els seus suports.
2. Comentar a partir de fonts les diverses formes de repressió dels oponents al llarg del règim franquista.
3. Identificar, tot comentant-ne l’evolució, els diversos grups que es van oposar a la dictadura franquista.
4. Caracteritzar, a partir de fonts estadístiques i gràfiques, l’evolució de l’estructura demogràfica espanyola i catalana durant el franquisme.
5. Comentar l’evolució econòmica del franquisme a partir de fonts primàries i secundàries.
6. Enunciar els principals canvis de la societat espanyola i catalana al llarg del franquisme, comentant-ne alguns a partir de les fonts, fent referència explícita a la condició femenina.
7. Comentar, a partir d’alguna font, l’evolució econòmica del franquisme relacionant-hi les seves etapes polítiques, tot indicant algunes causes i conseqüències.
8. Explicar breument el procés de la transició a partir del comentari d’alguna font primària o secundària.
9. Descriure els mecanismes que van dur a l’aprovació de la Llei de Reforma política.
10. Comentar alguns aspectes rellevants de la Constitució i de l’Estatut relacionant-los amb el context històric de la transició.
11. Elaborar una síntesi a partir del comentari de diverses fonts sobre el procés de la transició democràtica a Catalunya.
12. Identificar, descriure i comentar, a partir de fonts estadístiques i gràfiques, l’evolució de Catalunya des del 1980 ençà.
13. Resumir les grans línies de la política social i econòmica de govern del PSOE des de l’any 1982 fins el 1993, comentant-les a partir de fonts.
14. Elaborar una síntesi de l’evolució política, social i econòmica de Catalunya sota el govern de la Generalitat des del 1980 ençà.