ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gif


TEMPORITZACIÓ CURS 2016-17


1.- El medi natural i les activitats humanes
- Els recursos naturals
- Els recursos renovables
- La intervenció humana en el paisatge
- Els problemes medioambientals
- Mesures per fer front als problemas medioambientals
- La natura incontrolable: els riscos naturals
La humanitat davant els riscos naturals
2.- La globalització
- La globalització de l’economia
- Per què ha estat possible la globalització?
- El centre i la perifèria de l’economia global
- Les conseqüències de la globalització
- Les crisis econòmiques
- El desenvolupament econòmic i social
- Les causes del subdesenvolupament
- La cooperació, l’ajut al desenvolupament
- Un altre món és possible
3.- El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca
- La població activa
- Localització dels espais agraris i factors que els expliquen
- Les actvitats agropecuàries
- Els paisatges agraris
- L’agricultura als països desenvolupats
- L’agricultura als països en vies de desenvolupament
- Els paisatges agraris de la península Ibèrica
- Els paisatges agraris de Catalunya
- La pesca i l’agricultura
- Comentaris de taules i gràfics
4.- El sector secundari: la industrialització
- L’activitat industrial
- La localització industrial
- La deslocalització industrial
- La industrialització al món
- Es multinacionals
- La indústria a Catalunya
- Lectura i comentari d’un mapa temàtic
5.- El sector terciari: serveis, transports i comunicacions
- La diversitat de serveis
- Societat i serveis: l’estat del benestar
- Els transports
- La xarxa mundial de transports
- Els transports a Espanya i a Catalunya
- Les comunicacions
6.- El sector terciari: comerç, serveis financers i turisme
- El comerç
- El comerç en un món globalitzat
- Els intercanvis comercials a Catalunya
- El serveis financers
- El turisme
- L’impacte del turisme
- Altres formes de turisme
- El turisme a Catalunya i a Espanya
7.- L’organització política del territori
- El poder polític i elterritori
- Nació i estat
- La divisió territorial dels estats
- Les organitzacions interestatals
- Espanya: un estat unitari descentralitzat
- L’organització territorial de Catalunya
8.- La Unió europea (UE)
- Una rergió mundial
- La construcció de la Unió europea
- Les institucions comunitàries
- La població a la Unió Europea
- L’economia de la Unió Europea
- Els desequilibris regionals disn la Unió europea
- Els grans problemes de la Unió europea
- La crisi econòmica a Europa
- Elaboració d’un treball monogràfic
9.- Els temps moderns
- Canvis i continuïtats
- Els descobriments geogràfics
- Causes dels descobriments geogràfics
- La conquesta d’Amèrica
- Conseqüències dels descobriments geogràfics
- L’ampliació del coneixement
- La renovació de les idees: l’humanisme
10.- L’Europa de l’absolutisme (segles XVI-XVII)
- L’Europa moderna
- La reforma protestant
- La monarquia absoluta
- Els grans conflictes de les monarquies europees
- El flagell de la guerra
. La dona en l’època moderna
11.- La monarquia hispànica (1469-1714)
- El regnat del Reis Catòlics
- La monarquia hispànica: expansió i crisi
- Inquisició i caça de bruixes
- Catalunya dins la monarquia hispànica
- L’origen de l’himne i de la Diada Nacional de Catalunya
12.- L’art a l’edat moderna
- L’arquitectura del Renaixement a Itàlia
- L’escultura del Renaixement a Itàlia
- La pintura del Renaixement a Itàlia
- L’arquitectura i l’escultura barroques a Europa
- La pintura barroca a Europa
- La pintura barroca hispànica
- Comentari d’una pintura
-
-