CONTINGUTS D’HISTÒRIA
2n BATXILLERAT
1r. Trimestre. Liberalisme i indústria (1808-1898).
2n. Trimestre. Crisi, República i Guerra (1898-1939).
3r. Trimestre. Dictadura i democràcia (1939-1986).
1r Trimestre

Bloc 1 (1808-1898): Liberalisme i indústria

Temes 2 i 3. La Revolució liberal i democràtica (1808-1874)
 • § La Constitució del 1812 i la Restauració absolutista.
 • § El règim liberal: progressistes i moderats (1833-1868).
 • § El Sexenni Revolucionari (1868-1874).
 • § Els orígens del catalanisme polític.

Tema 4. Les transformacions econòmiques del segle XIX
 • § La demografia.
 • § Els canvis en l’agricultura.
 • § Les transformacions industrials.
 • § La creació del mercat comú espanyol.
 • § L’economia catalana al segle XIX.
 • § El moviment obrer.
 • § Els socialismes i l´AIT.

Tema 5. La Restauració. De l’inici al «desastre» (1875-1898)
 • § La Restauració: els fets polítics (1875-1898).
 • § El sistema polític: la teoria i la pràctica.
 • § La consolidació del catalanisme polític.
 • § L’evolució del moviment obrer.
 • § El conflicte colonial.


2n Trimestre

Bloc 2: Crisi, República i Guerra (1898-1939)

Tema 6. La crisi de la Restauració (1899-1931)
 • § L’impacte del «desastre» (1898-1902).
 • § Les crisis polítiques de la Restauració (1902-1923).
 • § L’evolució del catalanisme polític i la Mancomunitat.
 • § La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

Tema 7. Canvis econòmics i socials en el primer terç del segle XX
 • § El canvi demogràfic.
 • § El camp i els seus problemes.
 • § L’evolució de la indústria.
 • § L’evolució del moviment obrer.
 • § La condició femenina.

Tema 8. La Segona República (1931-1936)
 • § De la Dictadura a la República.
 • § El context: la demografia, l’economia i la mentalitat.
 • § El Bienni Reformador (1931-1933).
 • § El Bienni Conservador (1933-1936).
 • § Epíleg: les eleccions de 1936.

Tema 9. La guerra civil (1936-1939)
 • § El preàmbul de la guerra.
 • § La insurrecció militar i la seva resposta.
 • § Les fases militars de la guerra.
 • § Les rereguardes.
 • § Reflexió final: per què tot plegat?.

3r Trimestre

Bloc 4: Dictadura i democràcia (1939-1986)

Tema 10. El primer franquisme (1939-1959)
 • § La naturalesa i els suports del règim franquista.
 • § El procés d’institucionalització.
 • § Política exterior.
 • § L’oposició a la dictadura i la repressió.
 • § L´autarquia.

Tema 11. Del “desarrollisme” a la fi del franquisme (1959-1975)
 • § L’evolució política del franquisme.
 • § Els canvis de l’estructura demogràfica.
 • § L’evolució econòmica.
 • § Les transformacions de la societat.
 • § La fi del franquisme.

Tema 12. Transició i democràcia (1975-1986)
 • § Tres anys que van canviar Espanya (1975-77).
 • § La Constitució de 1978.
 • § Una democràcia feble.
 • § La Catalunya autonòmica.
 • § L´hegemonia socialista (1982-1986).


CRITERIS D´AVALUACIÓ

SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA MATÈRIA

 • La nota de cada trimestre es el resultat de 2 activitats d'avaluació. Cada activitat d'avaluació estarà formada per dues preguntes de diferent naturalesa. La primera consistirà en el comentari d'una font gràfica (fotografia, mapa, caricatura, gràfic, ...) o d'un text. La segona es basarà en el desenvolupament d'un tema.
 • Les observacions sistemàtiques del professor a l'aula acabaran de conformar la nota: assistència, participació, aplicació, reflexió dels coneixements, actitud davant de l'aprenentatge, etc.

SOBRE L’ACTITUD I LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS


 • L’assistència ha de ser com a mínim del 80%
 • S’insistirà especialment en l’assistència i actitud dels alumnes en les activitats extraordinàries com ara les diferents sortides que pugui proposar el departament. La nota de cada


Sant Pere de Ribes, setembre de 2015


SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA MATÈRIA

· La nota de cada trimestre es compon de 2 activitats d´avaluació. Cada activitat d´avaluació està formada per dues preguntes de diferent naturalesa. La primera pregunta consistirà en el comentari d´una font gràfica (fotografia, mapa, caricatura, gràfic...) o d´un text. La segona pregunta consistirà en el desenvolupament d´un tema.
· Les observacions sistemàtiques del professor a l´aula acabaran de conformar la nota: assistència, participació, aplicació reflexiva dels coneixements, actitud davant l´aprenentatge, etc.