ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gif

TEMPORITZACIÓ CIÈNCIES SOCIALS
2n D’ESO
CURS 2016 – 17
1a Avaluació

1.- La població: distribució, dinàmica i estructura
- La població i la seva distribució
- La dinàmica de la població: el moviment natural
- La dinàmica de la població: el moviment migratori
- L’estructura demogràfica de la població: edat i sexe
- Elaboració i comentari d’una piràmide de població

2.- La ciutat
- El poblament urbà: la ciutat
- La població urbana al món
- La forma de la ciutat
- Les funcions urbanes
- Les àrees urbanes
- Ciutat i territori
- Els espais periurbans
- La ciutat sostenible

Pòrtic. Del món antic a l’edat mitjana
- Edat antiga i edat mitjana: canvis i continuïtats
- Els hebreus i la seva religió
- Jesús i el cristianisme
- L’expansió del cristianisme
- Les primeres esglésies cristianes
- Les invasions germàniques i la fi de l’imperi romà
- L’Imperi bizantí

2a Avaluació

3.- L’esclat i l’expansió de l’islam
- La península aràbiga abans de l’islam
- Qui va ser Mahoma
- La religió islàmica
- L’expansió de l’islam
- La civilització islàmica
- La mesquita
- L’ocupació islàmica de la península Ibèrica
- El llegat musulmà i l’art islàmic

4.- L’Europa feudal
- Els primers segles de l’Europa medieval
- El feudalisme: un nou sistema d’organització
- La societat feudal
- La noblesa i els castells
- El clergat i els monestirs
- La senyoria: les relacions entre senyors i pagesos
- La pagesia: la duresa del treball agrícola

6.- La baixa edat mitjana
- Transformacions agrícoles i demogràfiques
- La ciutat medieval
- Les activitats urbanes: l’artesania i el comerç
- Grups socials, poder municipal i universitats
- Poder i monarquia
- La crisi baixmedieval
- La crisi política i social

3a Avaluació

5.- El naixement de Catalunya
- La formació de la Marca Hispànica
- L’època de Guifré el Pelós
- Mites fundacionals de Catalunya
- El camí cap a la independència
- La feudalització dels comtats catalans
- La unió amb l’Aragó i l’expansió territorial
- Una societat de pagesos
- L’evolució dels altres regnes peninsulars

7.- Catalunya a la baixa edat mitjana
- L’expansió de la Corona d’Aragó
- Barcelona, potència econòmica de la Mediterrània
- La societat i el govern de les ciutats catalanes
- Les institucions de govern de Catalunya
- La crisi baixmedieval a Catalunya
- Els conflictes socials i polítics

8.- L’art medieval
- L’imaginari medieval
- Els estils artístics medievals
- L’arquitectura romànica
- Comentari d’una obra arquitectònica
- L’escultura romànica
- La pintura romànica
- L’arquitectura gòtica
- L’escultura gòtica
- Comentari d’una escultura
- La pintura gòtica