ANAGRAMA INSTITUT CAN PUIG.gifTEMPORITZACIÓ

CURS 2016 – 17

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

PRIMERA AVALUACIÓ

1.- L’Àntic Règim
- L’economia en l’Àntic Règim
- La societat estamental privilegiats i no privilegiats
- La política en l’Àntic Règim. La monarquia absoluta
- La Il·lustració. L’era de la raó
- El naixement dels Estats Units

2. Revolucions burgeses i estats liberals (1789 – 1870)
- La Revolució Francesa (I): 1789 - 1792
- La Revolució Francesa (II): 179 – 1799, 1799 - 1815
- Restauració i revolucions liberals (1815 – 1848)
- La unificació d’ Itàlia
- La unificació d’Alemanya. L’evolució del EUA

CONTROL UNITATS 1 i 2


3.- La Revolució Industrial
- La Revolució Industrial i les seves causes
- La Revolució Industrial a Anglaterra (I)
- La Revolució Industrial a Anglaterra (II)
- L’expansió del sistema de producció Industrial
- La revolució dels transports
- El liberalisme

4. El moviment obrer
- La societat industrial
- Orígens del moviment obrer
- Els nous corrents ideològics. El socialisme utòpic
- Els nous corrents ideològics. El socialisme científic i l’anarquisme
- La Primera Internacional

CONTROL UNITATS 3 i 4


5. La Segona Revolució Industrial i l’expansió del moviment obrer
- La Segona revolució Industrial
- L’auge de la gran empresa
- La Gran Depressió
- Les noves potències industrials
- L’expansió del moviment obrer
- El moviment obrer a començaments del segle XX

6. Les potències europees i l’ imperialisme
- Les potències europees a l’últim terç del segle XIX
- L’ imperialisme europeu i les seves causes
- El repartiment d’ Àfrica
- El repartiment d’ Àsia i d’ Oceania. Amèrica Llatina
- L’organització dels grans imperis colonials
- Conseqüències de l’ Imperialisme.

CONTROL UNITATS 5 i 6


SEGONA AVALUACIÓ

7. La Primera Guerra Mundial i les seves conseqüències
- Les causes de la guerra
- L’esclat del conflicte i les característiques de la guerra
- La primera fase de l’enfrontament bèl·lic (1914-1916)
- La segona fase de l’enfrontament bèl·lic (1917-1918)
- Conseqüències polítiques i territorials de la guerra
- Conseqüències econòmiques i socials de la guerra

8. La Revolució Russa i la formació l’ URSS
- La Rússia tsarista
- Descomposició i caiguda del tsarisme (1905 – març de 1917)
- La Revolució Soviètica (abril – novembre 1917)
- Els anys de la guerra civil (1917 – 1921)
- La NEP i la formació de l’ Estat soviètic (1921 – 1927)
- L’ època de Stalin (1928 – 1953)

CONTROL UNITATS 7 i 8


9. El crac del 29 i la depressió dels anys trenta
- L’economia mundial (1919 – 1929)
- Els Estats Units: la consolidació d’una gran potència
- El crac de 1929
- La lluita contra la crisi
- Els Estats Units i el New Deal
- La gran Depressió a Europa

10. Els feixismes
- El naixement del feixisme
- Els orígens del feixisme italià
- L’Estat feixista
- La República de Weimar
- El nacionalsocialisme alemany
- L’Estat nazi

CONTROL UNITATS 9 i 10


11. La Segona Guerra Mundial
- El llarg camí cap a la guerra
- Les primeres accions i l’expansió nazi
- El conflicte s’estén i canvia de tendència
- El final de la guerra i l’organització de la pau
- El món en temps de guerra: el nou orde nazi
- Les conseqüències del conflicte

12. La formació de blocs i la guerra freda
- Un nou ordre internacional. La creació de l’ ONU
- Els orígens de la guerra freda: la divisió entre els vencedors
- Les primeres crisis
- Els conflictes de la guerra freda: els anys cinquanta
- Els conflictes de la guerra freda: els anys seixanta
- La cris del sistema de blocs: cap un nou equilibri

CONTROL UNITAT 11 i 12


TERCERA AVALUACIÓ

13. La descolonització
- Les causes de la descolonització
- La descolonització d’Àsia
- La descolonització a l’Àfrica del Nord i al Pròxim Orient
- La descolonització de l’Àfrica negra
- El moviments antiimperialistes
- L’ Amèrica Llatina
- El Tercer Món i el neocolonialisme.

14. L’ evolució del món capitalista
- Recuperació i desenvolupament de les economies capitalistes
- L’hegemonia política i econòmica del Estats Units
- L’evolució política de les democràcies europees
- El ressorgiment del Japó
- Societat de consum i estat de benestar
- La crisi econòmica dels anys setanta: el final del creixement

CONTROL UNITATS 13 i 14

15. L’evolució del bloc socialista
- La formació del bloc socialista
- L’URSS de Stalin a Bréjnev
- L’evolució econòmica de les democràcies populars
- Opcions nacionals i divisions dins del bloc socialista
- El socialisme xinès
- L’enfonsament del sistema socialista

16. Geopolítica del món d’avui
- L’hegemonia dels Estats Units
- De l’URSS a la Federació Russa
- L’Europa central i oriental
- El món islàmic
- L’Àsia oriental
- L’Àfrica negra
- L’Amèrica Llatina

CONTROL UNITATS 15 i 16


17. La Unió Europea
- Els orígens de la construcció europea
- De la CEE a la Unió europea
- Les institucions de la Unió europea
- Les polítiques comunitàries
- El futur de la Unió Europea

18. Una societat en transformació
- Evolució de la població i migracions
- La globalització de l’economia
- Les tecnologies de la informació i la vida quotidiana
- Les noves fronteres de la ciència i de la tècnica
- Noves sensibilitats davant de problemes vells i nous


CONTROL UNITATS 17 i 18